Juriidiliste tekstide tõlge

Lepingute, notariaalaktide, kohtudokumentide tõlge

Meie tõlkebürool on olemas kogenud juriidiliste tõlgete spetsialistid, kelle igapäevane töö on juriidiliste tekstide tõlkimine. Suure osa tööst moodustavad lepingud (sh. võlaõiguslike lepingute tõlge), aktid, kohtudokumendid ja notariaalaktid. Kõikide nende puhul on oluline nende spetsialistide poolt saavutatav täpsus ja ühetimõistetavus. Tõlkijate oskuslik töö aitab ära hoida võimalikke hilisemaid arusaamatusi ja kulukaid vaidlusi osapoolte vahel. Tegeleme ka väga erinevate riikide kohtumääruste, kohtulahendite ja muude kohtudokumentide tõlkimisega. Peale loetletud dokumentide tõlgime ka mitmesuguseid muid juriidilisi tekste.

Seaduste, määruste ja muude õigusaktide tõlge

Oleme tõlkinud eesti keelde ja eesti keelest paljudesse keeltesse erinevaid õigusakte, millest põhiosa on seadused ja määrused. Meil on ka kogemused Euroopa Liidu õigusaktide tõlkimisel.

Hankedokumentide ja muude avaliku sektori õigusalaste tekstide tõlge

Meil on ulatuslikud kogemused avaliku sektori juriidiliste tekstide tõlkimisel, sealhulgas on hanketeated, hankedokumendid, tehnilised kirjeldused ja muud riigihangetega seotud tekstid.

Mitmekeelsete lepingute koostamine

Tihti koostatakse lepingud erinevatest riikidest pärit ettevõtete vahel mitmekeelsetena. Pöörame palju tähelepanu lepingute tõlke vormistamisele, sest see aitab kaasa mitmekeelsete lepingute ühetimõistetavusele. Soovi korral saame tõlked vormistada paralleeltekstidena, kus ühes tulbas on algtekst ja teises tõlge.

Miks kliendid meid eelistavad

Tänu meie spetsialistidele on meil eelis tavapäraste tõlkebüroode ees, mis igapäevaselt juriidiliste tekstidega kokku ei puutu. Paljude aastatega oleme kogunud suure hulga erialasõnavara, et olla kursis kõikide õigusvaldkondadega. Püsiva koostöö käigus õpime tundma iga kliendi eelistusi terminoloogia ja vormistuse osas, säästes klientide väärtuslikku aega.

Juriidiliste tõlgete hind

Hind sõltub paljudest asjaoludest. Selleks, et saaksime teha täpse hinnapakkumise, palume Teil saata oma tõlkimist vajavad failid hinnapäringu vormi teel. Tagame materjalide konfidentsiaalsuse.